Hva er forskjellen mellom en begravelse og bisettelse?

Bisettelse innebærer kremasjon med urnenedsettelse på gravlund på et senere tidspunkt. Selve seremonien avsluttes i kapellet samme dag. Ved en begravelse bæres kisten ut på gravlunden og blir senket i graven samme dag etter at seremonien i kapellet er over. Den rituelle forskjellen mellom en kirkelig bisettelse og begravelse er selve jordpåkastelsen. Ved bisettelsen finner den sted inne i seremonirommet, mens ved en begravelse skjer dette avslutningsvis ved graven på gravlunden.

Seremonitype

De fleste har behov for en seremoni, mens noen velger gravferd uten seremoni eller har en enkel markering ved kisten, urnenedsettelsen eller ved en askespredning. Det kan derfor være nyttig å stoppe litt opp og tenke igjennom hvilken type seremoni eller markering som best ivaretar etterlatte, venners behov og avdødes ønsker.

Personlig preg

Uavhengig av seremoniform kan musikalske innslag, diktlesning, minnetaler, hilsener og visning av videoinnslag fra avdødes liv sette et personlig preg på seremonien. Bilde av avdøde i dødsannonsen, på forsiden av programmet eller en egen minneside på internett er nye muligheter som stadig oftere tas i bruk.

Valg av blomsterdekorasjoner kan speile et levd liv. For eksempel kan bruk av tang, tare og skjell fortelle en historie om nærhet til skjærgård og sjø. På samme måte kan mose, røtter og granbar symbolisere nærhet til skog, fjell og natur.

Klubbfarger, drakter og flagg kan vise en annen sterk tilhørighet. Mulighetene er derfor mange til å sette et personlig preg på en seremoni, slik at en verdig avslutning kan gjennomføres.

Religiøs seremoni

En religiøs seremoni er en livssynsseremoni i regi av et trossamfunn. De fleste religiøse seremonier er i regi av Den norske kirke. En kirkelig seremoni har et tydelig kristent innhold, med fokus på de etterlatte. Det er kirkens prester som forretter seremonien etter kirkens liturgi. Som etterlatte kan du selv velge salmer, musikk og medvirke til minnetalens innhold. 

Humanistisk seremoni

En humanistisk seremoni er en livssynsseremoni i regi av Human-Etisk Forbund. Seremonien er fri for religiøst innhold, med fokus på avdøde. Forbundet har egne gravferdstalere og de etterlatte står relativt fritt ved valg av regi, sanger, musikk og minnetalens innhold.

Livssynsåpen seremoni

En livssynsåpen seremoni kan enten ha en religiøs eller en ikke-religiøs grunntone. Det kan også tenkes flerkulturelle seremonier der det gis rom for flere livssyn i samme seremoni. Det som særpreger en livssynsåpen seremoni, er at de etterlatte står helt fritt i å velge innhold og fokus, samt hvem som skal lede seremonien. Gjennom valg av tekster, musikk, sang og andre uttrykk står etterlatte helt fritt til å sette et personlig preg på seremonien.

Annen seremoni

Vi medvirker også til andre typer seremonier. I Norge finnes svært mange forskjellige trossamfunn, og de fleste store verdensreligioner som f.eks. Islam, Hinduisme og Buddhisme er også representert. I hvert tilfelle er det viktig at planlegging og gjennomføring av seremonien gjøres i nært samarbeid med de ansvarlige i det enkelte trossamfunn eller religion. Det er også mulig å gjennomføre en begravelse uten en seremoni.